Aydınlatma Metni

 

Kişisel verileriniz eğitime destek ve yardımlaşma projesinin tarafları olan  Cumhuriyet Halk Partisi (“CHP”) ve  Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı (TÜLOV) tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde CHPTÜLOV tarafından aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında işlenebilecektir.

Söz konusu uygulama, 18-25 yaş arası örgün olarak üniversite eğitimi gören her öğrencinin eğitimine destek olmak ve yardımlaşma kültürünü geliştirmek amacıyla ( http://askidagencbilet.com ) sitesi üzerinden bilet talebi ile proje paydaşı  (TÜLOV) tarafından temin edilecek “200-TL’lik bilet kodu” ile bayramda ailesiyle buluşmak isteyen üniversite öğrencilerine şehirlerarası yolcu bileti alımında destek sunulacak bir platform niteliğindedir.

Üniversite öğrencilerinin başvuru esnasında CHP ve TÜLOV ile paylaşacakları bilgiler (T.C. Kimlik Numarası, İsim-soyisim, Telefon Numarası, Adres vb.) Askıda Genç Bilet kampanyasında, hizmetlerinde kullanılmak üzere gerekli çalışmaların birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, iş ilişkisi içerisinde olan/kampanya paydaşı ilgili tüzel kişi veya kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini kapsamında kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, CHP ve TÜLOV tarafından yukarıdaki başlıkta yer alan amaçlar doğrultusunda kampanya paydaşlarımız, iş ortaklarımız, tedarikçilerimizle, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz CHP ve TÜLOV tarafından yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında uygulama üzerindeki kayıt formları üzerinden toplanmaktadır.

Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. maddesinde belirtilen açık rızanın bulunması, sözleşmenin kurulması ve ifası, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve meşru menfaatlerimizin gerçekleşebilmesi için kişisel verilerin işlenmesinin zorunluluk arz etmesi kanuni kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan usuller ile CHP’ye iletebilirsiniz.

 

Askıda Geç Bilet-AYDINLATMA METNİ (PDF)